Ukraine.UroWeb.ru — Український інформаційний портал урологів
(Украинский информационный портал урологов)

Навигация
Главная
О проекте
О нас
Контакты
Журналы
ЛОКЛ
Новости
Конференции и симпозиумы
Профсоюзы
Реформы и предложения
Обращения
Обучение
Библиотека
Лекции
Нормативные документы
Производители
Ссылки
Наши партнеры

Информация для пациентов

Консультации уролога
Форум
Поиск

Ассоциация урологов Украины
Сайт Института урологии Академии медицинских наук Украины
Европейская Ассоциация Урологов
UroWeb.ru - Урологический информационный портал
Explorer.UroWeb.ru — исследователь урологии
Авторизация


 
Главная arrow Обращения arrow Галузева угода між Міністерством охорони здоров'я України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України на 2002 - 2005 р"
Галузева угода між Міністерством охорони здоров'я України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України на 2002 - 2005 р" Версия для печати Отправить на e-mail
14.10.2007

Галузева угода між Міністерством охорони здоров'я України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України на 2002 - 2005 р"

 
 

ГАЛУЗЕВА УГОДА

між Міністерством охорони здоров'я України

та

ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України на 2002 - 2005 роки

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Галузеву Угоду між Міністерством охорони здоров'я України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України на 2002 - 2005 роки (далі - Угода) укладено відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди", інших законодавчих актів України між Міністерством охорони здоров'я України - центральним органом виконавчої влади і ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України - повноважним представником найманих працівників (далі - Сторони).
1.2. Угода укладена з метою удосконалення виробничих, трудових та соціально-економічних відносин між найманими працівниками охорони здоров'я та роботодавцями, посилення соціального захисту працівників, які перебувають у сфері дії Сторін.
1.3. Сторони визнають Угоду, як чинний акт соціального партнерства, що визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямований на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи установ і закладів (далі - заклади) охорони здоров'я, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення конституційних прав трудящих, досягнення злагоди в суспільстві.
1.4. Положення Угоди діють безпосередньо і поширюються на всіх суб'єктів, які перебувають у сфері дії Сторін, що уклали цю Угоду.
1.5. Положення цієї Угоди є обов'язковими для виконання Сторонами, а також для застосування під час ведення переговорів і укладання колективних договорів, угод нижчого рівня та при внесенні до них змін і доповнень.
1.6. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених Угодою та законодавством.
Колективними договорами для працівників госпрозрахункових закладів охорони здоров'я можуть встановлюватись додаткові, порівняно з цією Угодою, трудові та соціальні гарантії за рахунок власних коштів закладів охорони здоров'я.
1.7. Сторони гарантують дотримання чинного законодавства в сфері трудових відносин, при наданні соціальних гарантій і пільг для працівників охорони здоров'я, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі охорони здоров'я.
2. Термін дії Угоди:
2.1. Угода укладається на 2002-2005 роки, набуває чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.
2.2. Жодна із Сторін, що уклали цю Угоду, не може протягом. встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення і норми.
 
3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
3.1. Міністерство:
3.1.1. Визначає пріоритетні напрямки розвитку системи охорони здоров'я, створює необхідні організаційні, матеріально-фінансові (в межах наявних коштів) умови для їх реалізації.
3.1.2. Вживає всі можливі заходи щодо стабілізації функціонування підвідомчих закладів охорони здоров'я, використання бюджетних та позабюджетних коштів у встановленому порядку, неухильного дотримання нормативних вимог до фінансування господарських витрат, недопущення збитків та незаконних витрат в підпорядкованих закладах охорони здоров'я.
3.1.3. Вживає заходи для недопущення незаконного скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я, їх незаконної приватизації, та реорганізації.
3.1.4. Здійснює заходи по забезпечуванню фінансування підпорядкованих закладів охорони здоров'я лише за цільовим призначенням видатків, та контролю за їх фінансово-господарською діяльністю.
3.1.5. Надає ЦК профспілки інформацію щодо стану фінансування закладів, підпорядкованих міністерству.
3.1.6. Забезпечує підготовку відповідних пропозицій для розробки і затвердження в установленому порядку механізмів щодо реалізації положень, передбачених ст.77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" в частині соціально-економічного захисту працівників галузі.
3.1.7. Періодично, згідно визначеного терміну, заслуховує на колегії Міністерства охорони здоров'я, апаратних нарадах у Міністра стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах охорони здоров'я галузі.
3.1.8. Розглядає пропозиції ЦК профспілки щодо застосування заходів матеріального та дисциплінарного впливу до керівників закладів охорони здоров'я, з вини яких допущена заборгованість із заробітної плати, інформує ЦК профспілки про результати розгляду.
3.2. ЦК профспілки зобов'язується:
3.2.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах охорони здоров'я.
3.2.2. Утримуватись від організації проведення страйків з питань, включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.
3.3. Сторони Угоди домовились:
3.3.1. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів охорони здоров'я.
3.3.2. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів, а у разі їх виникнення вирішувати відповідно з Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", прагнути до розв'язання шляхом взаємних консультацій, переговорів, використовуючи всі можливі для вирішення заходи, не заборонені законодавством.
 
4. ЗАЙНЯТІСТЬ
4.1. Міністерство зобов'язується:
4.1.1. Забезпечувати працевлаштування молодих спеціалістів, які закінчили вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти ІІІ-ІV рівня акредитації за рахунок державного замовлення.
4.1.2. Співпрацювати з відповідними структурами державної служби зайнятості населення, брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.
4.1.3. Спільно з органами охорони здоров'я порушувати питання перед місцевими органами виконавчої влади про призупинення звільнення або про поетапне звільнення працівників при неможливості їх подальшого працевлаштування.
4.1.4.3дійснювати аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів закладів охорони здоров'я та розглядати це питання спільно з ЦК профспілки одночасно з підсумками виконання Угоди.
4.1.5. Узгоджувати з ЦК профспілки пропозиції щодо скорочення чисельності працівників закладів охорони здоров'я у 2002-2005 роках, яке проводиться централізовано.
4.1.6. Забезпечити з боку керівників органів та підвідомчих закладів охорони здоров'я дотримання вимог законодавства щодо завчасного, але не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення, надання профспілковим організаціям інформації про заплановане скорочення чисельності або штату працівників, проведення консультацій з профспілковими органами про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення.
4.1.7. Проводити роботу щодо подальшого удосконалення мережі медичних закладів, організації амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, сільських лікарських амбулаторій, ФАПів.
4.1.8. Вживати заходів щодо розробки науково обґрунтованої методики визначення потреб держави у спеціалістах з різним рівнем кваліфікації та обсягів державного замовлення з урахуванням реальної ситуації на ринку праці.
4.2. Сторони Угоди вважають за доцільне рекомендувати роботодавцям, відповідним профспілковим органам передбачати у колективних договорах закладів охорони здоров'я заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць.
4.3. Сторони Угоди домовились:
Вживати заходів щодо недопущення в закладах охорони здоров'я масових необґрунтованих вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
 
5. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ.
5.1. Міністерство зобов'язується:
5.1.1. Продовжити роботу по вдосконаленню та впровадженню мінімальних нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я, а також нормативних документів, що регулюють виробничі та трудові відносини в галузі.
5.1.2. Продовжити розробку і впровадження державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я.
5.1.3. Забезпечити організацію своєчасної підготовки та перепідготовки працівників галузі, в тому числі і керівників, з дотриманням чинного законодавства щодо гарантій і компенсацій працівникам закладів та установ охорони здоров'я, яких направлено на підвищення кваліфікації, перепідготовку та перекваліфікацію.
5.2. Міністерство зобов'язує керівників органів та закладів охорони здоров'я, державних підприємств згідно з чинним законодавством:
5.2.1. Надавати щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (статті 7 і 8 Закону України "Про відпустки") за відповідними Списками виробництв, цехів, професій і посад, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 (додатки №1 і 2).
Конкретна тривалість цих відпусток встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці (під час надання щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці) та часу зайнятості працівника в цих умовах.
5.2.2. При укладенні колективних договорів на госпрозрахункових підприємствах галузі розглядати питання щодо встановлення для працюючих жінок з нормальною тривалістю робочого часу, які мають дітей дошкільного та шкільного віку, особливо багатодітних матерів, 38-и годинного робочого тижня за рахунок власних коштів.
5.2.3. Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. №163".
5.2.4. На умовах колективних договорів та згідно з чинним законодавством надавати головам профспілкових комітетів, які не звільнені від своєї виробничої роботи, вільний від основної роботи час із збереженням середнього заробітку для виконання ними громадських обов'язків в інтересах трудового колективу.
5.3. Сторони домовились:
5.3.1. Вживати заходи для надання додаткових відпусток працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів відповідно до чинного законодавства.
5.3.2. Готувати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до "Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290, з метою включення до них додаткових професій і посад працівників охорони здоров'я.
5.3.3. Забезпечувати виконання встановлених законодавством і даною Угодою соціальних гарантій та пільг працівникам та їх родинам і не обмежувати права трудових колективів госпрозрахункових закладів охорони здоров'я щодо розширення цих гарантій при укладанні колективних договорів, що передбачають більш високий рівень їх соціальної захищеності порівняно з чинним законодавством.
5.3.4. Сприяти забезпеченню працівників охорони здоров'я та їх дітей путівками на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах (за медичними висновками)
5.3.5. Готувати додаткові, згідно чинного законодавства, обґрунтування для внесення в Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право па пенсію за віком на пільгових умовах окремим категоріям працівників охорони здоров'я, які працюють в умовах підвищеного ризику.
 
6. ОПЛАТА ПРАЦІ
6.1. Сторони домовились:
6.1.1. В установленому порядку та в межах своїх повноважень готувати висновки щодо проектів законів і постанов Уряду, а також погоджені з Мінпраці пропозиції в Кабінет Міністрів, Верховну Раду України.
6.1.2. Вживати заходів щодо здійснення своєчасного фінансування видатків з державного бюджету у повному обсязі відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на відповідний рік.
6.1.3. Про підготовку пропозицій щодо відновлення надбавки за вислугу років медичному персоналу закладів охорони здоров'я.
6.1.4. Про внесення доповнень до діючих умов оплати праці щодо збереження надбавки за тривалість безперервної роботи медичним працівникам виїзних бригад швидкої медичної допомоги при переході їх на посади керівних працівників станцій (відділень) швидкої медичної допомоги.
6.1.5.3дійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати в установах і закладах охорони здоров'я, аналізувати причини порушення термінів її виплати та вживати заходів щодо недопущення її затримки.
6.1.6. Рекомендувати закладам охорони здоров'я, виборним органам профспілки всіх рівнів:

  • передбачати у колективних договорах обов'язки керівників щодо своєчасності виплати заробітної плати згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2001р. №161\137;
  • під час укладання колективних договорів визначати конкретні зобов'язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників. Постійно здійснювати моніторинг у сфері нормування праці:
  • при формуванні кошторисів керівникам закладів охорони здоров'я передбачати кошти на оплату праці у нічний час, вихідні та святкові дні.

6.2. Міністерство зобов'язується:
6.2.1. Забезпечити ефективний контроль за дотриманням в закладах охорони здоров'я чинного законодавства про оплату праці.
6.2.2. Здійснювати заходи щодо безумовного забезпечення виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць у терміни, встановлені колективними договорами. У разі несвоєчасної виплати заробітної плати нараховувати компенсацію втрати частини заробітної плата у зв'язку з порушенням термінів її виплати за період до 1 січня 2001 року згідно з Положенням про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. №1427, а починаючи з 1 січня 2001 року згідно з Порядком проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001р. №159".
6.2.3. Вживати заходів щодо своєчасної виплати заробітної плати, за час відпусток в підвідомчих закладах, та сприяти усуненню причин затримки їх виплати в закладах охорони здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів.
6.2.4. Вживати заходів щодо безумовного дотримання чинного законодавства з питань оплати праці в галузі за роботу в понадурочний час, у святкові та вихідні дні.
6.2.5. Здійснювати перегляд і введення нових умов оплати праці в бік погіршення з обов'язковим погодженням з ЦК профспілки не пізніше, ніж за 2 місяці до їх запровадження.
Забезпечувати розроблення, перегляд, доповнення та затвердження галузевих норм праці з обов'язковим погодженням з ЦК профспілки не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження.
6.2.6. Для працівників державних підприємств, що знаходяться в сфері управління міністерства, госпрозрахункових підрозділів установ та закладів охорони здоров'я застосовувати умови оплати праці, встановлені для працівників бюджетної сфери, як мінімальні гарантії. Виходячи з фінансових можливостей їх розмір може бути вищий ніж для бюджетної сфери.
6.3. ЦК профспілки зобов'язується:
6.3.1. Здійснювати заходи щодо удосконалення співробітництва з органами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Мінпраці України з питань усунення та попередження порушень зобов'язань колективних договорів, угод та вимог чинного законодавства щодо термінів виплати заробітної плати з метою усунення таких порушень.
6.3.2. Забезпечити реалізацію виборними органами Профспілки всіх рівнів своїх функцій згідно з чинним законодавством щодо контролю за виконанням колективних договорів в частині своєчасної виплати заробітної плати.
6.3.3. Надавати практичну допомогу щодо звернення працівників охорони здоров'я до судів про примусове стягнення несплаченої своєчасно заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань.
6.3.4. Постійно координувати зусилля щодо здійснення контролю за проведенням індексації грошових доходів працівників галузі у зв'язку із змінами цін на споживчі товари та тарифів на послуги.
 
7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я
7.1. Міністерство зобов'язується:
7.1.1. Прискорити перегляд нормативних документів з питань охорони праці в закладах охорони здоров'я.
7.1.2. Систематично щорічно аналізувати стан травматизму, профзахворювань, нещасних випадків в галузі і розглядати це питання на колегіях Міністерства охорони здоров'я України.
7.1.3. Надавати практичну допомогу установам і організаціям охорони здоров'я у проведенні атестації робочих місць, виконанні комплексних планів по реалізації встановлених нормативів з охорони праці, забезпеченню працюючих засобами індивідуального захисту.
7.1.4. Щорічно вносити на обговорення розширеного засідання колегії, наради, за участю галузевої профспілки, питання умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності і вживати відповідних заходів.
7.1.5. Не рідше одного разу на півріччя здійснювати аналіз нещасних випадків, профзахворювань на виробництві за основними факторами та причинами, а також стану умов праці і доводити результати до установ і організацій галузі та ЦК профспілки.
7.1.6. Сприяти запровадженню страхування працівників відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
7.2. Сторони Угоди домовились:
7.2.1. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових і безпечних умов праці, передбачених Законами України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про цивільну оборону України", "Про дорожній рух" та ін.
7.2.2. Забезпечити з боку керівників контроль за виконанням заходів по охороні праці, передбачених колективними договорами в установах і закладах охорони здоров'я.
7.2.3. Вжити заходи щодо забезпечення функціонування оздоровчо-спортивних таборів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та закладів культурно-побутового призначення, недопущення їх продажу та перепрофілювання.
7.3. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів охорони здоров'я, виборним органам профспілки всіх рівнів:
7.3.1. Враховувати спільні рекомендації відповідних державних органів і профспілки з планування заходів щодо охорони праці при укладенні колективних договорів.
7.3.2. Передбачати в колективних договорах закладів охорони здоров'я Положення про щорічне проведення громадських оглядів-конкурсів з охорони праці.
7.3.3. При підведенні підсумків роботи закладів охорони здоров'я максимально враховувати виробничі та санітарно-побутові умови.
7.3.4. Передбачати в колективних договорах закладів охорони здоров'я дотримання вимог положень щодо безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчування, молока, мила, змиваючих та знешкоджуючих засобів, спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту згідно чинного законодавства.
7.3.5. Забезпечити виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30.03.98 р. № 78 "Про заходи по організації системи надання медичної допомоги працівникам охорони здоров'я".
7.3.6. Щоквартально проводити аналіз стану захворюваності медичних працівників на інфекції, що передаються через кров, та їх захищеності від зараження при виконанні своїх професійних обов'язків. Запровадити систему профілактичного щеплення медичних працівників, віднесених до груп ризику, проти вірусного гепатиту.
7.3.7. Вивчати протягом кожного півріччя стан заборгованості щодо відшкодування шкоди та одноразової допомоги потерпілим і сім'ям загиблих на виробництві і вживати заходів щодо їх погашення.
7.4. ЦК профспілки, виборні органи профспілки:
7.4.1. Вживуть заходів щодо посилення громадського контролю за додержанням чинного законодавства про охорону праці.
7.4.2. Забезпечать участь представників профспілки у роботі комісій по розслідуванню причин нещасних випадків, профзахворювань та розробки заходів щодо їх попередження.
7.4.3. Здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці та належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.
7.4.4. Забезпечать організаційні ланки Профспілки нормативними актами про охорону праці.
7.4.5. Організують навчання профспілкового активу, представників профспілки з питань охорони праці по здійсненню громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.
7.4.6.3абезпечать, контроль за правильною та своєчасною виплатою допомоги страхувальником за рахунок коштів соціального страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, народженням дитини та інших соціальних виплат згідно чинного законодавства.
7.4.7. Проводять щорічний аналіз даних щодо витрат по тимчасовій непрацездатності в установах і закладах охорони здоров'я та розроблять заходи, спрямовані на покращення здоров'я працівників.
7.4.8. Постійно здійснюють контроль за правильним обчисленням середньої заробітної плати для нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами.
 
8. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ
8.1. Сторони домовились:
8.1.1. Вживати заходів щодо забезпечення виконання встановлених законодавством гарантій і пільг працівникам та їх сім'ям, не обмежувати права трудових колективів щодо розширення цих гарантій за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій.
8.1.2. Вживати заходів щодо своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для підтвердження їх права на пільги та компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.
8.1.3. Здійснювати контроль за забезпеченням додаткової оплати працівникам закладів охорони здоров'я, зайнятим на важких роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.
8.1.4. Сприяти забезпеченню працівників системи Міністерства охорони здоров'я путівками на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах.
8.1.5. Здійснювати заходи щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей медичних працівників.
8.1.6. Брати участь у підготовці нормативних актів з питання надання пільг з житлово-комунальних послуг медичним працівникам, які проживають і працюють у сільській місцевості та селищах міського типу.
8.1.7. Забезпечувати:

  • Щорічний аналіз стану надання пільгових кредитів та компенсацій з державного (місцевого) бюджету медичним працівникам при спорудженні ними житла в сільській місцевості згідно Указу Президента України від 2.01.99р. "Про заходи щодо поліпшення умов функціонування закладів охорони здоров'я сільської місцевості".
  • Розробку механізмів підвищення рівня матеріального стимулювання працівників за вчений ступінь, вислугу років, створення системи матеріального заохочення за високі якісні показники.

 
8.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів охорони здоров'я:
8.2.1. Затверджувати порядок преміювання працівників охорони здоров'я відповідно до їх особистого внеску в результати роботи в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом доходів і видатків.
8.2.2. Надавати матеріальну допомогу працівникам, в тому числі одноразову при звільненні у зв'язку з виходом на пенсію, в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом доходів і видатків.
8.2.3.3гідно з чинним законодавством відраховувати профспілковим комітетам не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці, створеною за рахунок позабюджетних надходжень, на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми.
8.2.4. Вживати заходів для збереження діючого порядку забезпечення медичних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безплатними квартирами з опаленням та освітленням.
8.3. ЦК профспілки:
8.3.1. Щорічно аналізувати стан забезпечення медичних працівників житлом, безплатним опаленням і освітленням у межах встановлених норм. На підставі узагальнених даних вносити пропозиції до відповідних державних органів.
 
9. Соціальне партнерство, координація діяльності сторін та контроль за виконанням Угоди
 
9.1. Сторони зобов'язуються:
9.1.1. Проводити попередні консультації, узгоджувати проекти нормативне-правових актів та власних рішень з питань соціально-трудових відносин, які є предметом цієї Угоди.
9.1.2. Всебічно сприяти в межах своєї компетенції вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-трудових відносин та здійснення соціального партнерства.
9.1.3 Сприяти укладенню колективних договорів в закладах охорони здоров'я, що перебувають у сфері дії Сторін, а також внесенню до, них змін і доповнень, якщо вони включають нижчі в порівнянні з цією Угодою соціальні гарантії, пільги, компенсації.
9.1.4. Контроль за виконанням Угоди здійснювати двічі на рік спільною комісією, утвореною сторонами, які уклали Угоду. Інформацію про хід її виконання доводити до органів управлінь охорони здоров'я, керівників закладів охорони здоров'я та виборних органів профспілки на місцях.
9.1.5. Спірні питання, що виникають під час реалізації цієї Угоди, розв'язувати шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів.
9.1.6. Надавати одна одній на безоплатній основі статистичну інформацію з питань, які є предметом цієї Угоди.
9.2. Сторони домовились:
9.2.1. Зміни і доповнення до Угоди вносити за погодженням Сторін після переговорів, які проводяться у 10-денний термін з дня отримання пропозицій однієї із Сторін.
9.2.2. В двотижневий термін з дня реєстрації Угоди надіслати її Міністерству охорони здоров'я АР Крим, управлінням охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищим навчальним закладам, іншим закладам охорони здоров'я, а також відповідним профспілковим органам.
 
 
УГОДУ підписано у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.
 
 


Міністр
охорони здоров'я
України

Голова ЦК профспілки
Працівників охорони
здоров'я України

В.Ф.Москаленко

Г.Л.Казаріна

"____" ____________2002 р.

"____" ____________2002 р.

 

 
< Пред.   След. >
Ukraine.UroWeb.ru - Український інформаційний портал урологів (Украинский информационный портал урологов) © 2021